سیم و کابل K2 تولید کننده سیم 2 رنگ با روکش میباشد

مشاهده

سیم و کابل K2 ارائه دهنده سیم دو رنگ با دو رو پوشه میباشد

مشاهده